Η Κύπρος πρέπει να μειώσει κατά 24% τις εκπομπές αερίων

Κύπρος

Κατά 24% θα πρέπει να μειώσει η Κύπρος τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 14 Μαΐου και ο οποίος προβλέπει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τα κράτη μέλη σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2030.

 

Σκοπός του Κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πράξη ο στόχος της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 στους τομείς επιμερισμού των προσπαθειών, συνεισφέροντας έτσι στη συνολική δέσμευση του 40% μείωση μέχρι το 2030 σε σχέση με το 1990 που ανέλαβε με τη Συμφωνία των Παρισίων.

Οι τομείς αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, τα κτήρια, η γεωργία (εκπομπές εκτός CO2), η διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές (εξαιρουμένων των αεροπορικών και των διεθνών μεταφορών).

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, εκτιμάται ότι για την επίτευξη του νέου αυτού στόχου μείωσης των εκπομπών κατά 24% από πλευράς της Κύπρου, θα απαιτηθούν αλλαγές κυρίως στον τομέα της ενέργειας με κατάλληλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρότερων καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου) και προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, χρειάζεται να επανεξεταστούν κατάλληλα και οι σχετικές πολιτικές και μέτρα από τους άλλους τομείς, όπως μεταφορές, γεωργία, βιομηχανία, χρήσεις γης και διαχείριση αποβλήτων.

Η Κύπρος, παρά τον ψηλό στόχο που ανέλαβε, εκτιμάται, όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ότι με την κατάρτιση και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων προς επίτευξή του, θα ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα μεταβεί σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Παράλληλα, μέσα από το νέο πακέτο κλίμα και ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών και μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ